Skip to main content

ⴰⵙⴳⵎⵉ

ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵜⵓⵣⵣⵍⴰ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

Guelmim

ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ: ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ

ⵉⴷⴷⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ  ⴷ  ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵊⵓⵢ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ. ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴹⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ 2016-2021 ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵜⴳⵏ ⵏ 390 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ

ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙⴹⵔⵓ  ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ 47 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ, ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ 35 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵣⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜⵜ 18 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷ 7 ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ 10 ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ.
ⵙⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⵉⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ  ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵡⵀⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ, ⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022-2023 ⵙ ⵓⵇⵇⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵛⵛⴼⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵖⵎⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ. ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ  ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴽⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3000 ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵡⴰⴹ  ⴷ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷⴳ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ  ⵙⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ,ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴷⵙⵙⴻⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵜⵎⴰⴹⵜ

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵉⵙⴰⴷⵔⴰⵎⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ 

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵉⵏⵎⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵎⵉⵍ ⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⵙⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⴷⵡⴰⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ 900 ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⴰⵕⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ 1400 ⵏ ⵓⵏⴰⴼⵓⵖ.

ⴷⴰⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2020,ⵜⵜⵓⵙⵔⵓⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙ ⴰⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⴱⵏⴰⴽ, ⵜⵙⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵔ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⴷ ⵓⵃⴽⵔ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴰⴳⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⴳ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ 8000 ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⴳ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ , ⴷ 800 ⴳ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵉⵎⴰⵖⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ.  ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⵉⴽⵉⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵔⴻⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰⴽⴰⵎ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ  ⵜⵉⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵙⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵍⵓ ⵏ ⵓⵔⴻⵣⵣⵓ.

Lâayoune

ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ : ⴰⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ. ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.
ⴷⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ 91 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷ 3- ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ 25 ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ. ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ.

ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴷ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ.

ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉⵣⵎⵓⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵕⵥⵎ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⴰⵔⵜ ⵜⴳⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ, ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ, ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ, ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ, ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ, ⴰⵡⵙⵔⴷ, ⴰⵙⵙⴰ-ⵥⵥⴰⴳ, ⴷ ⴰⴽⴷ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ.

ⵜⵖⵎⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⴰⵔⴳⵯⵢ ⵏ 10 ⵓⵀⵉⴽⵟⴰⵕ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵎⵏ ⵓⵥⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ 400 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵃⵢⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ - ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ.


ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ


ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ. ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ (EST)  ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵜⵡⴰⵍ(ENCG).

ⴰⵍⵜⵓ, ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⴽⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ISIAM, ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵍ, ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  (SUP'HCom).

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ- ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵜ (ISTA) . ⵜⴰ ⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⴹⵜ.

ⵎⵛ ⵉⴽⴽⴰ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ -ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ, ⵣⵣⴰⵜ ⵏ 1976, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵣⴳⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴰⵥⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵍⵍⴰ ⵜⵛⵜⵉⵜⵉⵍⵏ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴳⵔ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵏ.

Dakhla

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ : ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ

ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ  ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⵉ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵏⴼⵏⵜ ⴽⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ, ⵙⵡⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵢ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.  ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵢⵉⴽⵙⵉⵍ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⴰⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵉⵖⴷⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵙⵎⴷⵏ ⴰⵙⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ. 

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, 33334 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ 75 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⴰⵎⵓⵏⵜ 44 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ, 20 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ 10 ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. 

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ. ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ. ⴳ 2016, ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ. 

ⴳ 2021, ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷⴷⵖ, ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵢ ⴰⵔ 100 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ. ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵓⵏⴼⵜ ⴷⵉⴳⵙ: ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ. 

ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.