Skip to main content

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ

ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ

ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ, ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵕⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⵉⴽⵙ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⵔⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ( ⵙⵙⵉⴱⴰ). ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵓⴷⵎⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉⴹⴰⵀⵉⵕⵏ ⵉ ⵜⵇⴱⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵖⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵍⴰⵡⵏ ⵜⵜ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵉⵏ ⵙⵡⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ ⴷ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵉⵔⴼⴼⴽ ⵜⵜ ⵜⵣⵉⵣⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ, ⴷⴳ ⵎⵏⵉⴷ  ⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙⵏ. 

ⵙⴳ ⵉⵏⵥⴰⵜⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⴷ ⵜⵓⵥⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⴻⵏ  ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵢⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵜⵔⴰⵔⵣⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ (ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ) ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1905 ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵢⵉⵄⵉⵛ ⵙ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵔ ⵜⴰⵔⴳⵯⵡⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ, ⴷⴳ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⴹⴰⵀⵉⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵉ ⵉⵎⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1898 ⴰⵔ 1905 ⵉⴽⴰⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵙⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ, ⴰⵡⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵔⴳⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ.

ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ , ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙ ⵙ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵏⵥⴱⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ( ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⵏⵜ...)

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⵢⵓⵎⵥ  ⵍⵎⵖⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ : ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ.
ⵉ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⵖⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⵢⵉⵏⵉⵡⵏⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ  ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ

ⴳ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵔⴳⵯⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵢⵓⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ; ⴷ ⵓⵔⵊⵊⵓⵏ ⵉⴽⴽⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵜ ⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ

ⴷⵖⵎⴽ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ- ⵜⵉⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴳ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1912, ⵏⵏ ⵉⵙⵏⵏⵓⵍⴼⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⴱ ⵏ ⵡⵏⵙⴰ  ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ  ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜⵓⵏⴱⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⵜⵏⴱⴹ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⵯⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ.

ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵥⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵔⵓⴱⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⴱⵣⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1884 ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⵏ  ⵍⵅⵓⵣⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴼⵉⵔⵙⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴼⵕⵉⵇⵢⵢⴰ, ⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵙⴱⵣⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵔⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵎⴰⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵢⴰⵀⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⴰⵍⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1911 ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵄⴰⵜ ⵎⴰⵅⴼ ⵎⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1911 ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ  ⵙⵙⵏⴻⵜ ⴰⵙⵉⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ  ⵡⴰⵍⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵔⴼⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⴽⵉⵣⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉ  ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. 

ⵓⵖⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵍⴰⴽⴽⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢ, ⴷ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵉⵍⴰⴽⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵉⵚⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⴷ ⵜⴼⴼⵖⵏ ⴰⵔ ⵏⵣⵣⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵜⵓⴼⴰ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ‘’ⵍⴽⵓⵙⵓⵎⴰⵙ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⴳⵔ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1479, ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵉⴽⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵕⵉ ⴷ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ‘’ⵍⴽⵓⵙⵓⵎⴰⵙ’’ ⵅⴼ ⵓⵇⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵀ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵜⵇⵔⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴰⴷ ⵟⴰⵎⵥ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ. ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1865 ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰⵖ.

ⵜⵇⵇⵍ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵜⵙⵏⵜ, ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1900, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴱⴹ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵡⵓⵏⴽ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⵉⵎⵙⴰⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ 3 ⴽⵜⵓⴱⵕ 1904 ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴳ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1912, ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵙⵙ ⴰⵢⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1916, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1920 ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵢⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⵢⵉⵚⴱⴱⴰⵏⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵕⵕⵥ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵅⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵍⵍⵉⴳ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ.

ⵎⴰⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 30 ⵎⴰⵕⵚ 1912, ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⵉ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴱⴹ ⴳ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ , ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴹⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵡⵉⵏ ⴳⵯⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1912 ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴱⴹⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⵉⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵍⵅⵍⵉⴼⵜ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1923.

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⴷ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢ ⴷ ⵓⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵕⵕⵥⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴱⴹⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ.

ⵎⴰⴽⴰ ⵜⴰⵏⵥⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⵜⵣⴷⵉ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴰⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ‘’ⵍⵃⵉⵎⴰⵢⴰ’’ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵛⵛⴰⵔ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912 ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰ, ⵙ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ (ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ), ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵢⵉⵚⴱⴱⴰⵏⵉⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ 7 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1956.

ⵉⵍⴽⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵟ ⵏ ⴹⵔⴼⴰⵢⴰ ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ 1958 ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ 1969, ⵉⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴰⵀⴰⴱ ⴷ ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵢⴰ  ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵡⵓⵥⵓⵥ.

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴷ, ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⴽⴰ ⵉⵛⵏⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⵔⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⴳⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ; ⵙ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵃⴱⴰⵏ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵉⵣⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴽⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵜⵙⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ; ⵜⵙⵏⴱⴳⵉⵡ ⵜⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵜⵙⵖⵍⵍⵉⵍ ⴰⵎⵖⵏⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔ, ⵜⵉⵡⵉⵢ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵏ, ⴰⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵏ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1975, ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵕⵢⵓ  ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴳⵍⵜⴰⵜ ⵣⵎⵎⵓⵔ, ⴷ ⴷⴷⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ  ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⵃⵍⵓ, ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵖⵏⴼ ⴳ ⵜⵎⴷⴰⵢⵜ, ⵜⵜⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⴳⴷⴷⵓⵍⵏⵜⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ, ⴷ ⵙⵓⵍⵏ ⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ, ⵜⵜⵓⵎⴰⵜⵔⵏ ⵙ ⴳⴳⵉⴹ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ, ⴳⴳⵯⴷⵏ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ; ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵡⵔⵔⵄ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵔⵢⵓ  ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ; ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴷⴰⴱⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵅⵙ ⵎⴽ ⵓⴷⵊⴰⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴳ ⵜⵎⵙⵉⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵉⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⴳ ⵜⵉⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. 

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1975 ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵖⵔ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵉ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷⵔⵓⵖ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵢ ⴷ ⵢⵉⵍⴽ ⵉⵕⵥⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⴰⵙ ⴷ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⴷⴼⴼⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵄⴰ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⴰⵀⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵖⵣⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵡⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⴷⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⵏⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵜ. ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⴷⴼ ⵜⵎⴰⵏⴹⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⵙⵙⵔⵛⵉ, ⵢⵓⵙⵉ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴽⵕⴹⵉⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ. 

ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1975 ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ:”ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵙⵕⴱⴱⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴳⵎ ⴰⴹⴰⵕ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴳⴳⵔⵎ ⵉ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⵙⴳ ⵉⴳⵉⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵙⵙⵓⴷⵎⵎ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ”.

ⵓⵡⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ 350,000 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⴷⴳⵙ  10 ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ, ⵙⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵍⵓⵔⴷⵓⵏ, ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ,ⵚⵍⵟⴰⵏⴰⵜ ⵄⵎⴰⵏ, ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵙⵍⵎ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⵣ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⴰⵔ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵀⵉⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ, ⵖⴰⵙ ⵎⵛ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ.

ⵙⴰⵍⴼⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵙ ⵍⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵓⵙⵉⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳ, ⵙⵙⵉⴽⵣⵏ ⴷⴳⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢ ⵉⵙⵙⵔⵄⴱⵏ,  ⵜⵔⵣⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰⵏ, ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵜⵜ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵍⵖⵓ ⵙ ⵓⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ, ⵙⵎⴰⵏⴰⵢ ⵜⵙⵎⴰⵙⵙ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵖⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵍⵖⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴷⵔ ⵉ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵡⵍⴰ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷⵡⵍⵏ ⵉⵚⴱⵏⵢⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵏⵎⵏ ⵜ ⴰⵔ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵜ, ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ”, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵉⵔⵉⴽ ⵍⵓⵕⴰⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵜⵖⵜⵙⵎ ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ? ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⴳⵎⵍⵍⵉⴷ:”ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⴽⵣⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ”.

ⴳ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1975, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵡⴹ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵉⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵊⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙⴳ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⵓⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴽⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ.

ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏⵏⵉ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⴱⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵢⴰⵀⴰ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1975, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵓⴷⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ, ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1976 ⵣⵣⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵎⵉⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

A+ A-