Skip to main content

ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ

ⵉⴳⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵢⴼⴼⵓⵙ, ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ « ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ 667 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵍⵄⵢⵓⵏ 575 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ 260 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ».

ⵉⵙⵙⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵡⴰⵍ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⵔⵓⵏ ⴰⵔ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵔⵏ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴰⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵎⵎⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵜⵓⵚⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵔⵙ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵓⵏⴽⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴱⴱⵓⵖⵍⵍⴰⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵖⴰⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵉⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ 50٪ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴷ 45٪  ⵙⴳ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵔⵏ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴱⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ. 

ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ.

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⴱⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵡⵛⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓⵜⵏ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

A+ A-